Reakcja estryfikacji

Chemia » Reakcja estryfikacji

Reakcja estryfikacji przypomina neutralizację kw7asu przez zasadę, lecz podobieństwo to jest tylko pozorne, w rzeczywistości estryfikacja jest procesem zupełnie odrębnym od neutralizacji. Produkty obu tych reakcji są zupełnie różne: sole powstałe przez neutralizację są silnymi elektrolitami, estry zaś nie ulegają dysocjacji elektrolitycznej. Różnica ta musi mieć uzasadnienie w strukturze tych związków. Bu- Struktura jodowa cząsteczki K2S04 jest inna niż budowa cząsteczki nu S04 kwasu etylosiarkowego lub siarczanu etylowego. Występują tu różnice wiązania chemicznego. W substancjach o charakterze elektrolitów zawierających jon S042- nie ma najmniejszych podstaw do przypuszczania, że istnieją jakieś zasadnicze różnice w sposobie wiązania czterech atomów tlenu. Badania rentgenograficzne struktury siarczanu wykazały, że wszystkie cztery atomy tlenu są rozmieszczone w sposób identyczny w równych odległościach 1,51 A od atomu siarki zajmując naroża tetraedru (rys. 84), w którego środku geometrycznym znajduje się atom siarki. Przyjmując skrajną, ale nieprawdopodobną budowę jonową, anion S0|_ składa się z sześciododatniego atomu siarki S6+ i czterech anionów tlenowych O2-.